Selecteer een pagina
Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Bestuursrechter sluit verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten niet uit; veiligheidsclaim ICNIRP-limieten van tafel

Bericht van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

In grote dankbaarheid richt ik mij, daags voor Kerstmis, tot jullie met geweldig nieuws! De bestuursrechter heeft mijn beroep gegrond verklaard [1]. Op basis van mijn beroepschrift[2] en de zitting van 20 oktober 2020[3], heeft de rechtbank mij als belanghebbende aangemerkt en geoordeeld dat verhoogde gezondheids­risico’s, bij plaatsing van een antennemast op ongeveer 650 meter van mijn woning, niet kunnen worden uitgesloten.

Daarmee kunnen we spreken over een enorme doorbraak sinds burgers ruim twee decennia geleden bij de rechter aandacht begonnen te vragen voor de gezondheidsrisico’s van antenne-installaties. Anders gezegd, de bestuursrechter heeft ons, burgers, onze stem in het stralingsdebat teruggegeven. Een ‘Kerstkadootje’ dat ik jullie, daags voor Kerstmis, niet wilde onthouden.

Wat betekent deze uitspraak van de bestuursrechter?
Als het recht – dat uit dit vonnis spreekt – zegeviert, dan zal deze uitspraak een enorme impact hebben. Deze uitspraak betekent in ieder geval dat:

  1. Gemeenten gezondheidsbelangen van burgers die gevoelig zijn voor straling mee moeten wegen in hun lokale antennebeleid.

“De gezondheidsbelangen van omwonenden die gevoelig zijn voor straling dienen ook in de door verweerder te maken belangenafweging te worden betrokken.”

(Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6702[4], conclusie 8, onder verwijzing (in overweging 4.2.) naar de uitspraak op mijn beroep: ECLI:NL:RBGEL:2020:6699[1], overweging 4.4.)

  1. De (valse) veiligheidsclaim blootstellingslimieten ICNIRP van tafel is.

“Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.”

(Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6699[1], overweging 4.4.) Zoals jullie wellicht weten lopen de ICNIRP-blootstellingslimieten op tot 61 V/m (volt per meter).

Waaruit volgt dat:

  1. Het landelijk vastleggen van de ICNIRP-limieten in de voorgenomen ‘Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente velden’[5] in strijd is met deze uitspraak.

Zelfs als een fictieve veiligheidsmarge van een factor 50 wordt aangehouden, liggen de ICNIRP-limieten ruim boven de 1 V/m, terwijl de bestuursrechter heeft geoordeeld (zie 2.) dat verhoogde gezondheidsrisico’s bij een veldsterkte lager dan 1 V/m niet uitgesloten zijn.

Daar komt bij dat bij een landelijke vastlegging van de ICNIRP-limieten, de gemeenten de mogelijkheid wordt ontnomen om lokaal de gezondheids­belangen van burgers te wegen en te behartigen (wat eveneens in strijd is met de uitspraak van de bestuursrechter, zie 1.). Gemeenten mogen immers, als dit wijzigingsbesluit wordt aangenomen, lokaal niet afwijken van de ICNIRP-limieten door lagere blootstellingslimieten te hanteren[6], zelfs niet als gezondheids­belangen van burgers daarom vragen.

Aanbevelingen Gezondheidsraad schieten tekort
Al tijdens de zitting van 20 oktober 2020 kwam de bestuursrechter op basis van het recente rapport van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad[7] tot de conclusie dat de Gezondheidsraad ‘het gewoon niet weet’[8] [9].

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid duidt onwetendheid op ‘onzekere risico-problemen’ die om voorzorg vragen[10]. Ook in de EU-jurisprudentie rond het voorzorgbeginsel vinden we dit standpunt herhaaldelijk terug.[11] Hoewel de Gezondheidsraad suggereert dat ze ten aanzien van EMV voorzorg aanbeveelt, is daarvan in concreto geen sprake.

In de eerste plaats is de aanbeveling van de Gezondheidsraad om de ICNIRP-blootstellingslimieten als uitgangspunt te blijven nemen, gezien de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse rond deze limieten, juist met voorzorg in strijd.[12] In de tweede plaats is de aanbeveling om het ALARA-principe toe te passen (ALARA is afgekort van ‘As Low As Reasonably Achievable’) nietszeggend, gezien de extreme hoogte van de onder de ICNIRP-limieten toegestane veldsterkten. Al in 2003 maakte het RIVM melding van de omstredenheid van dit principe, omdat ALARA vertaald kan worden naar ‘As Large As Regulators Allow’.[13] De voortvarende manier waarop op dit moment 5G landelijk wordt uitgerold alsof er geen enkel risico zou bestaan, is illustratief voor het niet nemen van beschermende maatregelen door de overheid.

Lokaal en nationaal antennebeleid moet op de schop
Hoe het vonnis op landelijk niveau gaat doorwerken, kan ik nog niet overzien. Maar ik zie wel, als recht en waarheid het winnen van machtspolitiek en technocratie, dat zowel lokaal als nationaal het antennebeleid op de schop moet. Integriteits­schendingen, zoals de belangenverstrengeling van de Gezondheidsraad met de ICNIRP en de versluiering (defactualisatie) van wetenschappelijk bewijs[14], moeten in het licht worden gebracht.

Morele verantwoordelijkheid
Ik spreek de wens uit – ook een mooie Kerst-gedachte – dat de overheden en andere betrokken (medische) instanties naar aanleiding van deze uitspraak niet alleen hun juridische, maar ook hun morele verantwoordelijkheid nemen en inzien dat er grenzen zijn aan het negeren of bevechten van de rechten van burgers.

Ik voel hoe dan ook grote dankbaarheid dat mijn onderzoek van de afgelopen 4 jaar en het beroepschrift dat ik bij machte was te schrijven, deze vruchten heeft afgeworpen. Ik wil iedereen van harte bedanken die me daarbij heeft ondersteund.

Op maandag 28 december zal ik een persbericht naar de media sturen. Daarnaast zal ik deze informatie, in aangepaste vorm, ook aanbieden als reactie op de internetconsultatie (concept-regeling) ‘Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden’, zodat de overheid haar besluitvorming hierop kan aanpassen.

Ik wens jullie fijne Kerstdagen. Dat het licht (van bewustzijn) de duisternis (van onwetendheid) maar mag verdrijven. Ik blijf mijn bijdrage graag leveren.

Hartegroet,
Wilma de Jong

Voetnoten:

[1] Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699&showbutton=true.

[2] https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

[3] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/.

[4] Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6702. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true.

[5] https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.
Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/.

[6] ‘In artikel 1.4. van de Omgevingswet is echter bepaald dat de Omgevingswet terugtreedt als een specifieke wet voorziet in een uitputtende regeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met dit wijzigingsbesluit is een dergelijke uitputtende regeling beoogd. Dit betekent dat decentrale overheden als provincies, gemeenten en waterschappen, ten aanzien van elektromagnetische velden, geen afwijkende of aanvullende voorschriften zullen kunnen stellen krachtens de Omgevingswet.’  Artikel 5.2., Concept-regeling. Consultatieversie ‘Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 in verband met het vaststellen van landelijke regels ter bescherming van de volksgezondheid tegen de elektromagnetische velden die het gevolg zijn van het gebruik van frequentieruimte’. (Zie ook artikel 5.1. Concept-regeling.) https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.

[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.

[8] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/

[9] Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/.

[10] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. Pagina 119–120.

[11] Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, paragraaf 6.3.1. Proportionaliteit. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001.

[12] De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schrijft in haar rapport ‘Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheid rond fysieke veiligheid’ (pagina 121):
‘Ambigue risico’s dienen zich aan waar wetenschappelijke of maatschappelijke controverses over risico’s ontstaan.’ Bij ambigue risico’s is voorzorg noodzakelijk, aldus de WRR. Aangezien de ICNIRP-limieten controversieel zijn, kan deze voorzorg niet tegelijk ook op deze limieten gebaseerd zijn.

[13] RIVM (2003). Nuchter omgaan met risico’s. Milieu- en Natuurplan (MNP). RIVM rapport 2510701047/2003, pagina 35.

[14] Zie mijn beroepschrift: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing:  https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

Persbericht:
>> Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

In de Media:
>> De Telegraaf 31-12-2020: Gezondheid boven mast

Zie ook:
>> Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi – verzameld door StopUMTS.nl


Bron:
https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/

Vermogensbelasting – een waarschuwing voor (alle) belastingbetalers

Vermogensbelasting – een waarschuwing voor (alle) belastingbetalers

In de afgelopen twee decennia werden westerse economieën steeds meer gedreven door schulden. Een belangrijke bijdrage aan de beurscrash van 2008 was onhoudbare schulden.

Hoe hebben we het probleem opgelost? We hebben nog meer geleend.

Sindsdien hebben westerse landen de staatsschuld verdubbeld. De huidige crisis maakt het nog erger. Reddingsprogramma’s van de overheid escaleren snel met een enorme daling van het nationale belastinginkomen. Dit zal moeten worden gefinancierd door ofwel meer leningen, belastingen of een combinatie daarvan. Wie en wanneer dat allemaal moet worden betaald, is nogal onduidelijk, maar voor de belastingbetaler is er geen ontkomen aan. Een vermogensbelasting is een terugkerend hot topic in crises, maar een nieuwigheid in het VK.

De voormalige presidentskandidaten van de Amerikaanse democraten: Elisabeth Warren en Bernie Sanders hebben al een nieuwe vermogensbelasting voor rijke Amerikanen voorgesteld. De belastingvoorstellen van Joe Biden zullen naar verwachting de belastingen voor huishoudens op elk inkomensniveau verhogen en de federale belastingwet progressiever maken, maar bij mijn weten heeft hij voorstellen voor een vermogensbelasting afgewezen. Aan de andere kant duwen sterke krachten hem verder naar links op het politieke spectrum en wordt vermogensbelasting sterk gesteund door linkse progressieven. De Californische democraten hebben twee voorstellen ingediend om de belastingen op de “rijken” te verhogen. Assembly Bill 1253 en 2088 zouden de hoogste belastingtarieven in Californië – die met 13,3% al de hoogste van de natie zijn – zelfs nog meer verhogen met de introductie van een vermogensbelasting van 0,4%.

In het VK wordt het Wealth Tax-debat gedeeltelijk verduisterd door andere politieke gebeurtenissen, zoals het Brexit-debacle. De WT lijkt de interesse van de meeste mediakanalen te zijn ontgaan, maar sterke krachten ondersteunen WT. Veel politieke leiders spreken al duidelijke steun uit. Brian Reading (voormalig economisch adviseur van de Britse premier Edward Heath), lid van de OMFIF-adviesraad, verklaart:

De pandemie maakt de argumenten voor een Britse vermogensbelasting onmiskenbaar. Een vermogensbelasting helpt ongelijkheid te verminderen. Het is een economische en morele noodzaak. De kosten van deze uitbraak mogen niet alleen als een toekomstige last worden overgelaten aan degenen die werken, sparen en investeren om welvaart te creëren.

Dus, wat is vermogensbelasting en wat zijn de ervaringen?

De vermogensbelasting is vergelijkbaar met een onroerendgoedbelasting. Maar in plaats van alleen onroerend goed te belasten, omvat het rijkdom in alle vormen: aandelen, contant geld, juwelen, jachten, auto’s, schilderijen, – elk materieel bezit dat op geldwaarde kan worden geschat. De meeste andere belastingen zijn daarentegen gebaseerd op inkomen of consumptie. Vermogensbelasting is niet nieuw in Europa, maar de meeste landen hebben het geschrapt, omdat het als contraproductief wordt beschouwd. Vermogensbelastingen moedigen ontwijking, ontduiking en kapitaalvlucht aan. Europese vermogensbelastingen brachten over het algemeen slechts 0,2% van het bbp aan inkomsten op, aldus een studie van het Cato Institute. Vandaag rekenen alleen België, Noorwegen, Zwitserland en Spanje op vermogensbelasting. Van Noorwegen wordt aangenomen dat het de zwaarste WT van allemaal afdwingt, met nog steeds slechts 1,1% van het bbp in 2017.

De Noorse WT gaat terug in de tijd tot 1892 toen het samen met de inkomstenbelasting werd ingevoerd. Noorwegen wordt de afgelopen 6 jaar geregeerd door een conservatieve minderheidsregering, maar heeft de WT niet beëindigd zoals beloofd in het politieke manifest. WT heeft een sterke symbolische waarde voor linkse politici. Zoals met de meeste belastingen, hebben ze de neiging om, eenmaal ingevoerd, eeuwig te leven.

WT heeft verschillende nadelige effecten, erkend maar genegeerd door de Noorse politieke meerderheid. Ik zal er een paar kort vermelden.

Politieke steun voor WT wordt verzameld op basis van beweringen dat WT zich alleen richt op de rijken. Er is geen algemene definitie van “rijk” in de westerse wereld, maar de presidentiële campagnes van de democratische campagnevoerders in de VS suggereren een WT-drempel van 32 miljoen dollar of hoger. Volgens opiniepeilingen door YouGov zal 61% van het Britse publiek een vermogensbelasting steunen voor personen met een vermogen van meer dan £ 750.000. Aan de andere kant van de schaal definieert het Noorse belastingstelsel ‘rijk’ met een nettowaarde van slechts 164.000 dollar. Daarom betaalt 29% van de fulltime medewerkers van Noorwegen WT en het aantal groeit gestaag door stijgende eigendomswaarden.

Het schrijnende feit, hoewel er geen exacte cijfers zijn gegeven, is dat een groot aantal (de weinige) extreem rijke Noren het land is ontvlucht. Bijgestaan ​​door scherpe advocaten nemen ze familie, banen, bedrijven en activa mee. Dit is de reden waarom de meest rijke en productieve Noor, nr. 141 op Forbes 2020, in Londen woont. Goed voor het VK, maar slecht voor Noorwegen. Bovendien richt WT zich effectief op eigenaren van kleine bedrijven, huiseigenaren en elke andere persoon of familie die spaart voor een studiefonds, pensioen of gewoon voor een regenachtige dag. WT let niet op liquiditeit en inkomen. Dit creëert een enorm en onhoudbaar probleem voor belastingbetalers met “veel activa en weinig geld”. Eigenaren van kleine bedrijven worden vaak hard getroffen, vooral wanneer het bedrijf geen inkomen of dividend genereert. Gepensioneerden die een eigen woning hebben zonder hypotheek, behoren ook heel vaak tot deze ongelukkige groep.

Noorwegen dwong een belastingplafond af, waardoor niemand meer belasting hoefde te betalen dan 80% van het totale netto-inkomen. Het plafond werd in 2009 opgeheven door een arbeidsregering, met als doel de belasting op “de rijken” te verhogen. Als bijgevolg is er geen bovengrens voor de totale belastingaanslag. De conservatieve oppositie sliep en begreep de implicaties niet. Tegenwoordig betalen sommige belastingbetalers meer belasting dan inkomen. Moeilijk te geloven, maar ja, het is waar. Dit dwingt enkele van de meest productieve burgers om het land te ontvluchten. Noorwegen heeft ook wetten aangenomen die proberen te voorkomen dat mensen het land verlaten – De belastingdienst volgt je 5 jaar. Het is net als het liedje van Eagles ‘Hotel California; “U kunt inchecken, maar u kunt nooit weggaan”. Constructieve kritiek op een dergelijk systeem is als water op de rug van een eend.

Het Duitse IFO-instituut simuleerde in 2018 de invoering van een Duitse vermogensbelasting van 0,8%. De studie presenteerde een aantal zeer belangrijke bevindingen. Geconcludeerd werd dat WT jaarlijks 15 miljard euro zou ophalen met een inkomstenverlies van 31 miljard euro en met een vermindering van de werkgelegenheid met 2%. Met andere woorden: voor elke gewonnen euro gaat twee euro verloren. Het is redelijk om aan te nemen dat hetzelfde zal gelden voor de meeste geavanceerde economieën, maar het Britse Institute for Fiscal Studies (IFS) heeft uiterlijk deze zomer een soortgelijk onderzoek gelanceerd om de mogelijkheden van een Britse WT te verkennen. Het project zal in december 2020 zijn rapport uitbrengen.

Belastingbetalers hebben alle reden om bang te zijn voor een vermogensbelasting. De Noorse ervaring en de pragmatische studie van Duitsland concluderen dat WT de nationale economieën schaadt. Productieve burgers ontvluchten het land en de last van WT wordt in feite door elke burger gedragen, zelfs wanneer de belasting alleen bedoeld is voor de rijken. WT heeft haar fiscale doelstellingen totaal niet gehaald, en creëert evenmin minder ongelijkheid of meer leraren of verpleegsters. De politieke rechtvaardiging is onjuist. Een vermogensbelasting zal het VK, of welke andere natie dan ook, zeker niet tot het Land van Hoop en Glorie maken.


Bron:
https://www.zerohedge.com/personal-finance/wealth-tax-warning-all-taxpayers


De staat van de economie
https://wakkeren.nl/de-staat-van-de-economie/