Selecteer een pagina
Gevaarlijke monsters als Groningse Professor dr. Maarten Postma adviseren om de jongste kinderen te vaccineren

Gevaarlijke monsters als Groningse Professor dr. Maarten Postma adviseren om de jongste kinderen te vaccineren

Komt er ooit een leger om de nazi’s op te pakken en voor een Neurenberg tribunaal te brengen nu zo langzamerhand iedereen ontdekt kan hebben dat de echte nazi’s nooit verdwenen zijn en hetzelfde machtsblok dat Adolf Hitler financierde nog steeds stevig in het zadel zit en wereldwijd haar globalistische fascistische agenda uitrolt? Welk weldenkend mens kijkt stilzwijgend toe hoe de monsters uit de geheime genootschappen wereldwijd op de strategische posities gepositioneerd zijn om zo hun zakken te vullen met nu zelfs het injecteren van kleine kinderen met een goedje waarvan de lange termijn effecten niet bekend kunnen zijn?

Gevaarlijke monsters als Groningse Professor dr. Maarten Postma adviseren nu om de allerjongste kinderen te vaccineren en verschuilen zich keurig netjes achter het een griepvaccin voor kinderen dat al 7 jaar zou bestaan, om zo de indruk te wekken dat het heel normaal is kleine kinderen te injecteren! Hoe kan de moordlustige propagandakrant Telegraaf dit soort propaganda ongestraft verkopen? Hoe dat kan? Omdat ook in de “journalistiek” je alleen een stoel krijgt als je psychologisch goedgekeurd bent op gewetenloosheid. Leest u even waarmee de Telegraaf vanochtend kopt:

Kinderen inenten tegen de griep kan helpen om de zorg te ontlasten als er naast een coronagolf ook een verwachte zware griepepidemie komt. In Engeland worden kinderen nu massaal geënt tegen de griep en is er al zeven jaar een speciaal kindergriepvaccin. „De kinderen besmetten geen ouderen en zo wordt het aantal ziekenhuisopnames beperkt”, zegt professor Maarten Postma, die in de Engelse Gezondheidsraad zit. Vandaag wordt in Nederland door experts gepraat over deze ’Engelse methode’. „Een griepepidemie kunnen de ziekenhuizen niet aan als er ook weer corona-uitbraken zijn”, zegt Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting.
Virusdeskundigen verwachten deze winter een griepepidemie. „Onze weerstand tegen de griep is verlaagd omdat er nauwelijks griep was vorig jaar. Door de lockdown waren er weinig besmettingsmomenten.”

Het maakt niet uit waartegen uw kinderen moeten worden geïnjecteerd. Verkoopt ‘het coronavirus’ niet meer, dan pakken we gewoon ‘de griep’ er weer lekker bij, want als je zegt dat mensen hun kinderen moeten laten injecteren met een experimenteel goedje tegen corona, waarvan de lange termijn effecten niet bekend zijn, dan zeggen we gewoon dat de griepprik voor kinderen al 7 jaar bestaat en dus hoeft u zich voor dat corona vaccin vast ook geen zorgen te maken. Het maakt niet uit waartegen we vaccineren, als we de naald er maar in kunnen zetten!


Lees hier meer bij de bron, Martin’s artikel:
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/gevaarlijke-monsters-als-groningse-professor-dr-maarten-postma-adviseren-om-de-jongste-kinderen-te-vaccineren/


MUST READS:

Het niet kunnen bewijzen dat het virus bestaat

Nieuw Novavax vaccin en Covid repressie medicijnen goed nieuws voor mRNA vaccin weigeraars? – door Martin Vrijland

Oproep aan politieagenten, boa’s, militairen, dokters, verplegers: weiger!

Boosters: hoe je straffeloos meer mensen kunt doden

Hyperinflatie begint: Benzine bereikt $8,49 per gallon in Californië; VOEDSEL TEKORTEN in Texas – Dit gaat ook in Nederland gebeuren

Top meteorologisch centrum voorspelt extreem koude winter in Europa; energieprijzen door het dak

Europa’s energiecrisis: terugschakelen naar steenkool staat voor de deur

Klimaatcrisis IPCC om zeep geholpen door nieuw uiterst belangrijk onderzoek over de stralingsverzadiging van broeikasgassen; computerklimaatmodellen moeten worden herzien

Hoe krijg je een fascistische overheid down: rechtszaken en aangiftes? De oplossing!

Voormalig president van Vaticaanse Bank: Covid is Device for ‘Great Reset’ (Video)

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Bestuursrechter sluit verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten niet uit; veiligheidsclaim ICNIRP-limieten van tafel

Bericht van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

In grote dankbaarheid richt ik mij, daags voor Kerstmis, tot jullie met geweldig nieuws! De bestuursrechter heeft mijn beroep gegrond verklaard [1]. Op basis van mijn beroepschrift[2] en de zitting van 20 oktober 2020[3], heeft de rechtbank mij als belanghebbende aangemerkt en geoordeeld dat verhoogde gezondheids­risico’s, bij plaatsing van een antennemast op ongeveer 650 meter van mijn woning, niet kunnen worden uitgesloten.

Daarmee kunnen we spreken over een enorme doorbraak sinds burgers ruim twee decennia geleden bij de rechter aandacht begonnen te vragen voor de gezondheidsrisico’s van antenne-installaties. Anders gezegd, de bestuursrechter heeft ons, burgers, onze stem in het stralingsdebat teruggegeven. Een ‘Kerstkadootje’ dat ik jullie, daags voor Kerstmis, niet wilde onthouden.

Wat betekent deze uitspraak van de bestuursrechter?
Als het recht – dat uit dit vonnis spreekt – zegeviert, dan zal deze uitspraak een enorme impact hebben. Deze uitspraak betekent in ieder geval dat:

  1. Gemeenten gezondheidsbelangen van burgers die gevoelig zijn voor straling mee moeten wegen in hun lokale antennebeleid.

“De gezondheidsbelangen van omwonenden die gevoelig zijn voor straling dienen ook in de door verweerder te maken belangenafweging te worden betrokken.”

(Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6702[4], conclusie 8, onder verwijzing (in overweging 4.2.) naar de uitspraak op mijn beroep: ECLI:NL:RBGEL:2020:6699[1], overweging 4.4.)

  1. De (valse) veiligheidsclaim blootstellingslimieten ICNIRP van tafel is.

“Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.”

(Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6699[1], overweging 4.4.) Zoals jullie wellicht weten lopen de ICNIRP-blootstellingslimieten op tot 61 V/m (volt per meter).

Waaruit volgt dat:

  1. Het landelijk vastleggen van de ICNIRP-limieten in de voorgenomen ‘Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente velden’[5] in strijd is met deze uitspraak.

Zelfs als een fictieve veiligheidsmarge van een factor 50 wordt aangehouden, liggen de ICNIRP-limieten ruim boven de 1 V/m, terwijl de bestuursrechter heeft geoordeeld (zie 2.) dat verhoogde gezondheidsrisico’s bij een veldsterkte lager dan 1 V/m niet uitgesloten zijn.

Daar komt bij dat bij een landelijke vastlegging van de ICNIRP-limieten, de gemeenten de mogelijkheid wordt ontnomen om lokaal de gezondheids­belangen van burgers te wegen en te behartigen (wat eveneens in strijd is met de uitspraak van de bestuursrechter, zie 1.). Gemeenten mogen immers, als dit wijzigingsbesluit wordt aangenomen, lokaal niet afwijken van de ICNIRP-limieten door lagere blootstellingslimieten te hanteren[6], zelfs niet als gezondheids­belangen van burgers daarom vragen.

Aanbevelingen Gezondheidsraad schieten tekort
Al tijdens de zitting van 20 oktober 2020 kwam de bestuursrechter op basis van het recente rapport van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad[7] tot de conclusie dat de Gezondheidsraad ‘het gewoon niet weet’[8] [9].

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid duidt onwetendheid op ‘onzekere risico-problemen’ die om voorzorg vragen[10]. Ook in de EU-jurisprudentie rond het voorzorgbeginsel vinden we dit standpunt herhaaldelijk terug.[11] Hoewel de Gezondheidsraad suggereert dat ze ten aanzien van EMV voorzorg aanbeveelt, is daarvan in concreto geen sprake.

In de eerste plaats is de aanbeveling van de Gezondheidsraad om de ICNIRP-blootstellingslimieten als uitgangspunt te blijven nemen, gezien de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse rond deze limieten, juist met voorzorg in strijd.[12] In de tweede plaats is de aanbeveling om het ALARA-principe toe te passen (ALARA is afgekort van ‘As Low As Reasonably Achievable’) nietszeggend, gezien de extreme hoogte van de onder de ICNIRP-limieten toegestane veldsterkten. Al in 2003 maakte het RIVM melding van de omstredenheid van dit principe, omdat ALARA vertaald kan worden naar ‘As Large As Regulators Allow’.[13] De voortvarende manier waarop op dit moment 5G landelijk wordt uitgerold alsof er geen enkel risico zou bestaan, is illustratief voor het niet nemen van beschermende maatregelen door de overheid.

Lokaal en nationaal antennebeleid moet op de schop
Hoe het vonnis op landelijk niveau gaat doorwerken, kan ik nog niet overzien. Maar ik zie wel, als recht en waarheid het winnen van machtspolitiek en technocratie, dat zowel lokaal als nationaal het antennebeleid op de schop moet. Integriteits­schendingen, zoals de belangenverstrengeling van de Gezondheidsraad met de ICNIRP en de versluiering (defactualisatie) van wetenschappelijk bewijs[14], moeten in het licht worden gebracht.

Morele verantwoordelijkheid
Ik spreek de wens uit – ook een mooie Kerst-gedachte – dat de overheden en andere betrokken (medische) instanties naar aanleiding van deze uitspraak niet alleen hun juridische, maar ook hun morele verantwoordelijkheid nemen en inzien dat er grenzen zijn aan het negeren of bevechten van de rechten van burgers.

Ik voel hoe dan ook grote dankbaarheid dat mijn onderzoek van de afgelopen 4 jaar en het beroepschrift dat ik bij machte was te schrijven, deze vruchten heeft afgeworpen. Ik wil iedereen van harte bedanken die me daarbij heeft ondersteund.

Op maandag 28 december zal ik een persbericht naar de media sturen. Daarnaast zal ik deze informatie, in aangepaste vorm, ook aanbieden als reactie op de internetconsultatie (concept-regeling) ‘Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden’, zodat de overheid haar besluitvorming hierop kan aanpassen.

Ik wens jullie fijne Kerstdagen. Dat het licht (van bewustzijn) de duisternis (van onwetendheid) maar mag verdrijven. Ik blijf mijn bijdrage graag leveren.

Hartegroet,
Wilma de Jong

Voetnoten:

[1] Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699&showbutton=true.

[2] https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

[3] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/.

[4] Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6702. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true.

[5] https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.
Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/.

[6] ‘In artikel 1.4. van de Omgevingswet is echter bepaald dat de Omgevingswet terugtreedt als een specifieke wet voorziet in een uitputtende regeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met dit wijzigingsbesluit is een dergelijke uitputtende regeling beoogd. Dit betekent dat decentrale overheden als provincies, gemeenten en waterschappen, ten aanzien van elektromagnetische velden, geen afwijkende of aanvullende voorschriften zullen kunnen stellen krachtens de Omgevingswet.’  Artikel 5.2., Concept-regeling. Consultatieversie ‘Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 in verband met het vaststellen van landelijke regels ter bescherming van de volksgezondheid tegen de elektromagnetische velden die het gevolg zijn van het gebruik van frequentieruimte’. (Zie ook artikel 5.1. Concept-regeling.) https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.

[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.

[8] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/

[9] Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/.

[10] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. Pagina 119–120.

[11] Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, paragraaf 6.3.1. Proportionaliteit. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001.

[12] De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schrijft in haar rapport ‘Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheid rond fysieke veiligheid’ (pagina 121):
‘Ambigue risico’s dienen zich aan waar wetenschappelijke of maatschappelijke controverses over risico’s ontstaan.’ Bij ambigue risico’s is voorzorg noodzakelijk, aldus de WRR. Aangezien de ICNIRP-limieten controversieel zijn, kan deze voorzorg niet tegelijk ook op deze limieten gebaseerd zijn.

[13] RIVM (2003). Nuchter omgaan met risico’s. Milieu- en Natuurplan (MNP). RIVM rapport 2510701047/2003, pagina 35.

[14] Zie mijn beroepschrift: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing:  https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

Persbericht:
>> Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

In de Media:
>> De Telegraaf 31-12-2020: Gezondheid boven mast

Zie ook:
>> Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi – verzameld door StopUMTS.nl


Bron:
https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/

Huisarts schrijft manifest tegen 5G: ‘Kan enorme impact hebben’

Huisarts schrijft manifest tegen 5G: ‘Kan enorme impact hebben’

Huisarts Liesbeth Adriaansens roept artsen op een manifest te ondertekenen om aan te geven dat ze zich zorgen maken over 5G. Volgens haar moet de uitrol van 5G worden uitgesteld. Ze verwijst naar een advies van de Gezondheidsraad waarin staat dat niet helemaal kan worden uitgesloten dat 5G nadelige effecten op de gezondheid heeft. De Gezondheidsraad adviseert meer onderzoek te doen.

Adriaansens wil ook dat er meer onderzoek wordt gedaan. “Er zijn wat mij betreft genoeg aanwijzingen dat elektromagnetische velden (EMV) impact hebben. Niet alleen op mensen, maar ook op de natuur. Ik denk dat 5G en andere EMV een enorme invloed kunnen hebben op de biodiversiteit. Ook vind ik dat nog niet voldoende bekend is of EMV invloed hebben op bijvoorbeeld het ontstaan van kanker of veranderingen in virussen,” zegt de huisarts in Medisch Contact.

Ze wil dat 5G pas uitgerold wordt als er onafhankelijk onderzoek naar is gedaan.

Waarom zo’n haast?

De uitspraken van Adriaansens zetten artsen aan het denken. Zo zegt internist Sabine Pinedo in een bijdrage op LinkedIn: “Interessant. Ik heb mij hier nog niet in verdiept. Maar zo’n artikel creëert wel bewustwording.”

Tijdens een speurtocht op internet kwam Pinedo tot de ontdekking dat er ook andere (inter)nationale professionals en wetenschappers zijn die 5G als probleem zien. “Waarom wordt er dan niet geluisterd naar hen door de EU? Waarom zo’n haast?”

Ze krijgt bijval van medisch oncoloog Fabienne Warmerdam. “Mee eens, Sabine. Wij ons druk maken over het rietje bij je drankje en ondertussen wordt iets groots uitgerold waarvan de effecten nog onzeker en potentieel onomkeerbaar zijn. Misschien blijkt het een goed idee. Maar wat ik kan vinden aan verslaglegging over onderzoek naar 5G (en andere G’s overigens), inclusief het RIVM-rapport, overtuigt niet van zekere veiligheid,” schrijft ze in een reactie.

Het manifest ondertekenen kan hier.


Bron:
https://www.ninefornews.nl/huisarts-schrijft-manifest-tegen-5g-kan-enorme-impact-hebben/


De ‘Killer Lockdown 2020’ in cijfers
https://wakkeren.nl/de-killer-lockdown-2020-in-cijfers/

Nederlandse “coronarechters” vonnissen ALTIJD voor de staat en tegen de burgerrechten
https://wakkeren.nl/nederlandse-coronarechters-vonnissen-altijd-voor-de-staat-en-tegen-de-burgerrechten/

Gezondheidsraad wil nu opeens wel onderzoek naar gevaren 5G

Gezondheidsraad wil nu opeens wel onderzoek naar gevaren 5G

We zitten op dit moment in een periode dat telecomproviders bezig zijn met de uitrol van hun 5G netwerken.

Alhoewel de Gezondheidsraad eerder stelde dat er geen gezondheidsrisico’s zouden zijn, willen ze nu dat er meer onderzoek wordt gedaan.

Terug naar vorig jaar toen de Gezondheidsraad kwam met een advies over het gebruik van 5G in ons land waarover wij toen het volgende schreven: 

We staan aan de vooravond van één van de meest gevaarlijke experimenten uit de menselijke geschiedenis. Niemand, maar dan ook echt niemand weet wat de gevolgen zullen zijn voor de volksgezondheid door de uitrol van het 5G netwerk.
Door onze overheid worden we op dit gebied letterlijk genaaid zoals we eerder schreven:

Die hoop steeg toen er op 4 april 2019 het volgende bericht verscheen:

Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.

De Gezondheidsraad – een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement – laat weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk.

Nog geen twee weken later, op 14 april 2019, sturen staatssecretaris Mona Keijzer en minister Bruno Bruins een brief naar de Tweede Kamer, waarin onder andere het volgende staat:

Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden zoals de 26 GHz-band zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad – die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden – nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen.

Kortom, de Gezondheidsraad heeft geen enkel onderzoek gedaan, beroept zich op wat algemene stralingslimieten zoals die ooit zijn vastgesteld en verklaart 5G veilig.

We kunnen dit met recht crimineel noemen. Ze hebben totaal geen benul wat de werkelijke gevolgen in de praktijk zullen zijn voor de gezondheid, simpelweg omdat helemaal niemand daar ooit onderzoek naar heeft gedaan en toch verklaren ze 5G veilig. De bewindslieden verschuilen zich weer achter de Gezondheidsraad en de kamer slikt dit alles als zoete koek.

Van de overheid hoeven we dus geen enkele bescherming te verwachten, ook dus niet voor wat betreft de gevolgen van 5G.

Bovenstaande speelde in oktober vorig jaar en nu verschijnt er opeens een opmerkelijk bericht:

In een advies aan de Tweede Kamer zegt de Gezondheidsraad dat er meer onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico’s van 5G. De raad zegt dat er vooralsnog geen reden is het uitrollen van het netwerk stil te leggen, maar adviseert wel de blootstelling in de gaten te houden.

Dus, voordat de overheid 1,23 miljard euro verdiende met de veilingen van de 5G frequenties was er geen enkele reden tot bezorgdheid volgens de Gezondheidsraad en nu de staat het geld heeft binnengeharkt en de telecombedrijven volop bezig zijn met de uitrol, moet er opeens toch onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid.

Je zou bijna gaan denken dat er andere belangen speelden in plaats van de gezondheid van de bevolking.

Nu komen ze met het volgende argument:

Om uitspraken te doen over de gezondheidsrisico’s moet er ten eerste onderzocht worden op welk niveau van blootstelling er gezondheidsschade kan optreden bij mensen. Hier doet de WHO momenteel onderzoek naar. Ten tweede is het nodig om te weten voor hoeveel blootstelling aan elektromagnetische velden het 5G-netwerk zorgt. Omdat 5G nog maar deels in gebruik is genomen, is dit nog niet bekend, aldus de raad.

Voor een niet bestaand virus wordt het land volledig kapot gemaakt en naar de gevaarlijke straling van 5G heeft niemand ooit onderzoek gedaan. Dus, gaan we eerst de frequenties maar veilen, laten we de telecombedrijven beginnen met de uitrol en dan gaan we op ons gemak uitzoeken of en wat de gevolgen zijn van dit alles voor de gezondheid van het volk.

En weer wordt de zaak zoals gewoonlijk omgedraaid:

Omdat er nog geen sluitend bewijs is dat het 5G-netwerk invloed heeft op de gezondheid, is het adviesorgaan nagegaan of elektromagnetische velden van 5G ‘potentie hebben om de gezondheid te schaden’. In het rapport is te lezen dat het niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan 5G samenhangt met het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten of geboorteafwijkingen. Echter is dit ook niet uit te sluiten.

We gaan ervan uit dat het onschadelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Wat zou er gebeuren als je dit met een nieuw medicijn zou doen. Uit onderzoek zou blijken dat die medicijnen waarschijnlijk heel veilig zijn, maar ze zijn nog nooit getest. We gaan ze daarom maar vast voorschrijven aan mensen en gaan ervan uit dat ze veilig zijn totdat er daadwerkelijk mensen dood neervallen.

Zou jij die pillen slikken?

Natuurlijk niet, maar het is wel de basis waarop nu overal 5G wordt uitgerold. Ook hier telt, onmiddellijk stoppen met alles wat 5G heet totdat echt onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd over een langere periode, heeft laten zien dat het geen schadelijke gevolgen heeft.

En dat kunnen ze namelijk niet, want alle elektromagnetische straling levert gezondheidsrisico’s op en zeker straling in de hogere frequenties zoals die gebruikt worden met 5G.

Hiermee is ook gelijk bewezen dat de huichelarij over de zorgen over de gezondheid van de bevolking voor wat betreft een niet bestaand virus, ook inderdaad één grote komedie is. Trap er niet in. Eis bewijs van het bestaan van het covid-19 virus en eis onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat 5G niet schadelijk is voor de gezondheid.


Bron:
https://niburu.co/binnenland/15475-gezondheidsraad-wil-nu-opeens-wel-onderzoek-naar-gevaren-5g


Leading corona researchers admit that they have no scientific evidence for the existence of a virus (pdf-bestand)
https://wakkeren.nl/leading-corona-researchers-admit-that-they-have-no-scientific-evidence-for-the-existence-of-a-virus/

Het verraad van de Lügenpresse van Nederland
https://wakkeren.nl/het-verraad-van-de-lugenpresse-van-nederland/

Dit is waarom je de overheid (autoriteit) niet zou moeten vertrouwen
https://wakkeren.nl/dit-is-waarom-je-de-overheid-autoriteit-niet-zou-moeten-vertrouwen/

Waarom wil Gezondheidsraad ineens beperking chemische bestrijding landbouw?

Waarom wil Gezondheidsraad ineens beperking chemische bestrijding landbouw?

Hoe kan het dat ons land het goedkeurt om een product als glyfosaat te gebruiken en de Gezondheidsraad nu ineens het gebruik wil beperken vanwege de gezondheidsrisico’s.

Met andere woorden, we mogen wel de bevolking ziek maken en vermoorden, maar we willen niet dat dit (nog) op grote schaal gebeurt.

Zo af en toe komt de Gezondheidsraad om de hoek kijken met een bepaald advies en meestal wordt dat klakkeloos overgenomen. Het volgende is wat de Wikipedia weet te melden over dit orgaan:

De Gezondheidsraad (GR) is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. De raad is een “vast college van advies en bijstand aan de regering” ingevolge art. 87 van de Grondwet.

Formeel horen ze onafhankelijk te zijn, maar in de praktijk zijn ze dit uiteraard niet. Zo was bijvoorbeeld in 2015 het volgende te lezen:

De Gezondheidsraad is niet het onafhankelijke, wetenschappelijk adviesorgaan dat ze zou moeten zijn. De overheid bemoeit zich namelijk met de besluitvorming, waardoor politieke motieven doorslaggevend zijn in plaats van gezondheidswinst. Deze beschuldigingen uit emeritus hoogleraar en kinderarts-infectioloog Ronald de Groot over de besluitvorming rond vaccinatieprogramma’s van de raad, waar hij zelf tot voor kort als actief lid in zat.

‘De Gezondheidsraad vergadert in het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid en er zijn altijd ambtenaren van het ministerie bij die vergadering aanwezig. Dat noem ik niet onafhankelijk.’ Binnen de eigen gelederen heeft hij deze kwestie naar eigen zeggen regelmatig aangekaart, maar zonder effect. ‘Het moet nu eens publiekelijk gezegd worden.’

En aangezien de meeste van onze volksvertegenwoordigers bestaan uit gekochte politici is dit orgaan allesbehalve onafhankelijk. Dat dit zo is, blijkt bijvoorbeeld ook uit het advies dat zij hebben gegeven over 5G en waarover wij eerder het volgende schreven:

Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden zoals de 26 GHz-band zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad – die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden – nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen.

Kortom, de Gezondheidsraad heeft geen enkel onderzoek gedaan, beroept zich op wat algemene stralingslimieten zoals die ooit zijn vastgesteld en verklaart 5G veilig.

Deze zelfde Gezondheidsraad komt nu echter met een opmerkelijk advies:

Gezondheidsraad: beperk chemische bestrijding in landbouw uit voorzorg vanwege gezondheid. Dring chemische bestrijdingsmiddelen vanwege gezondheidsrisico’s uit voorzorg terug, adviseert de Gezondheidsraad. In internationaal onderzoek worden ze onder meer in verband gebracht met ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en de ziekte van Parkinson.

Om de risico’s beter in kaart te brengen adviseert de commissie verder een studie op te zetten naar ontwikkelingseffecten bij kinderen, waarbij een groep kinderen langere tijd wordt gevolgd. Ook zou een zogenoemde biomonitoring opgezet moeten worden, ‘om zo de blootstelling van mensen periodiek te meten aan de hand van afbraakproducten in bijvoorbeeld urine’.

En dan wordt er in het Volkskrant artikel nog even fijntjes op gewezen dat de grootste discussie in bovenstaande gaat over glyfosaat.

De grootste gezondheidsdiscussie rond bestrijdingsmiddelen draait om onkruidverdelger glyfosaat − het bekendst onder het merk RoundUp. Het Duitse Bayer kreeg dit merk in handen na de overname van het Amerikaanse Monsanto, met als bijvangst tienduizenden schadeclaims. Vorige week schikte het bedrijf voor 10 miljard euro met gebruikers die zeggen dat ze er (lymfeklier)kanker van hebben gekregen. 

Dit is toch wel een beetje merkwaardig, gezien het volgende dat wij schreven in februari vorig jaar:

Zo is er het beruchte bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto dat glyfosaat bevat. In 2015 kwam het volgende bericht.

Eén van ’s werelds populairste onkruidbestrijdingsmiddelen — en het meest gebruikt in de VS — is door de IARC, het Internationaal Agentschap voor Kanker Onderzoek, bestempeld als mogelijk kankerverwekkend. Dat is het een na hoogste risiconiveau dat kan worden toegekend.

In 2016 volgde het volgende:

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eerder dit jaar glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend had geclassificeerd, komt Europa met een ander oordeel. Volgens “onafhankelijk” Europees onderzoek blijkt glyfosaat dat voorkomt in bestrijdingsmiddelen zoals Roundup van Monsanto, ineens helemaal veilig.

Ook de gekochte politici uit Nederland lopen gewillig mee:

Tweede Kamer verwerpt motie tegen verlenging van Europese toelating voor glyfosaat. Een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd tegen een hernieuwde Europese toelating van glyfosaat te stemmen is op 17 mei door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. SP, D66, GL en PvdD stemden voor.

Dit alles ondanks het volgende:

We hebben ondertussen kunnen zien dat glyfosaat letterlijk overal voor komt in ons milieu, van drinkwater tot je ontbijt.

Gelukkig is er nu een nieuw uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dat zonder enige twijfel aantoont dat glyfosaat wel degelijk kankerverwekkend is. Mensen die worden blootgesteld aan deze stof lopen 41 procent meer risico op het krijgen van NHL, Non-hodgkinlymfoom, een verzamelnaam voor maligne lymfomen (kwaadaardige kankers).

De wetenschappelijke studie is een zogenaamde meta-analyse van zes onderzoeken, waarbij in totaal 65.000 mensen hebben deelgenomen.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat er geen enkele twijfel bestaat op een toenemend risico op NHL bij blootstelling aan wat men noemt GBH. Dit laatste staat voor Glyphosate Based Herbicides; bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten zoals Roundup van Monsanto.

Als nu de Gezondheidsraad (=overheid) komt met een advies om dit soort middelen te beperken en onderzoek te doen naar de gevolgen voor de gezondheid, dan betekent dit dat ze hem knijpen en zich nu gaan indekken tegen mogelijke schadeclaims.

Misschien daarom een idee voor al die mensen die denken dat ze slachtoffer zijn geworden van het beleid van de overheid om glyfosaat toe te laten, om zich te verenigen en massaal de overheid aansprakelijk te stellen voor de gevolgen. De overheid wist dat dit spul ontzettend kankerverwekkend was, ze kunnen zich niet verbergen achter “ich habe es nicht gewusst”. Als het zo veilig was dat zij dit zonder gevaar voor de volksgezondheid konden toelaten, waarom komt de Gezondheidsraad da nu ineens met dit advies?

In Amerika zijn inmiddels met succes rechtszaken gevoerd tegen de gevolgen (kanker) van glyfosaat, maar in al die gevallen is de fabrikant aansprakelijk gesteld. Het moet echter de overheid zijn die aansprakelijk gesteld moet worden. Zij hebben ondanks een motie om het niet toe te laten omdat het te gevaarlijk is, toch vóór gestemd. Zij hebben willens en wetens de gezondheid van hun burgers in gevaar gebracht. Pak de zaak bij de bron aan leg een miljardenclaim neer bij de overheid.

Bron:
https://niburu.co/gezondheid/15313-waarom-wil-gezondheidsraad-ineens-beperking-chemische-bestrijding-landbouw