Selecteer een pagina
Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Bestuursrechter sluit verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten niet uit; veiligheidsclaim ICNIRP-limieten van tafel

Bericht van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

In grote dankbaarheid richt ik mij, daags voor Kerstmis, tot jullie met geweldig nieuws! De bestuursrechter heeft mijn beroep gegrond verklaard [1]. Op basis van mijn beroepschrift[2] en de zitting van 20 oktober 2020[3], heeft de rechtbank mij als belanghebbende aangemerkt en geoordeeld dat verhoogde gezondheids­risico’s, bij plaatsing van een antennemast op ongeveer 650 meter van mijn woning, niet kunnen worden uitgesloten.

Daarmee kunnen we spreken over een enorme doorbraak sinds burgers ruim twee decennia geleden bij de rechter aandacht begonnen te vragen voor de gezondheidsrisico’s van antenne-installaties. Anders gezegd, de bestuursrechter heeft ons, burgers, onze stem in het stralingsdebat teruggegeven. Een ‘Kerstkadootje’ dat ik jullie, daags voor Kerstmis, niet wilde onthouden.

Wat betekent deze uitspraak van de bestuursrechter?
Als het recht – dat uit dit vonnis spreekt – zegeviert, dan zal deze uitspraak een enorme impact hebben. Deze uitspraak betekent in ieder geval dat:

  1. Gemeenten gezondheidsbelangen van burgers die gevoelig zijn voor straling mee moeten wegen in hun lokale antennebeleid.

“De gezondheidsbelangen van omwonenden die gevoelig zijn voor straling dienen ook in de door verweerder te maken belangenafweging te worden betrokken.”

(Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6702[4], conclusie 8, onder verwijzing (in overweging 4.2.) naar de uitspraak op mijn beroep: ECLI:NL:RBGEL:2020:6699[1], overweging 4.4.)

  1. De (valse) veiligheidsclaim blootstellingslimieten ICNIRP van tafel is.

“Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.”

(Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6699[1], overweging 4.4.) Zoals jullie wellicht weten lopen de ICNIRP-blootstellingslimieten op tot 61 V/m (volt per meter).

Waaruit volgt dat:

  1. Het landelijk vastleggen van de ICNIRP-limieten in de voorgenomen ‘Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente velden’[5] in strijd is met deze uitspraak.

Zelfs als een fictieve veiligheidsmarge van een factor 50 wordt aangehouden, liggen de ICNIRP-limieten ruim boven de 1 V/m, terwijl de bestuursrechter heeft geoordeeld (zie 2.) dat verhoogde gezondheidsrisico’s bij een veldsterkte lager dan 1 V/m niet uitgesloten zijn.

Daar komt bij dat bij een landelijke vastlegging van de ICNIRP-limieten, de gemeenten de mogelijkheid wordt ontnomen om lokaal de gezondheids­belangen van burgers te wegen en te behartigen (wat eveneens in strijd is met de uitspraak van de bestuursrechter, zie 1.). Gemeenten mogen immers, als dit wijzigingsbesluit wordt aangenomen, lokaal niet afwijken van de ICNIRP-limieten door lagere blootstellingslimieten te hanteren[6], zelfs niet als gezondheids­belangen van burgers daarom vragen.

Aanbevelingen Gezondheidsraad schieten tekort
Al tijdens de zitting van 20 oktober 2020 kwam de bestuursrechter op basis van het recente rapport van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad[7] tot de conclusie dat de Gezondheidsraad ‘het gewoon niet weet’[8] [9].

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid duidt onwetendheid op ‘onzekere risico-problemen’ die om voorzorg vragen[10]. Ook in de EU-jurisprudentie rond het voorzorgbeginsel vinden we dit standpunt herhaaldelijk terug.[11] Hoewel de Gezondheidsraad suggereert dat ze ten aanzien van EMV voorzorg aanbeveelt, is daarvan in concreto geen sprake.

In de eerste plaats is de aanbeveling van de Gezondheidsraad om de ICNIRP-blootstellingslimieten als uitgangspunt te blijven nemen, gezien de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse rond deze limieten, juist met voorzorg in strijd.[12] In de tweede plaats is de aanbeveling om het ALARA-principe toe te passen (ALARA is afgekort van ‘As Low As Reasonably Achievable’) nietszeggend, gezien de extreme hoogte van de onder de ICNIRP-limieten toegestane veldsterkten. Al in 2003 maakte het RIVM melding van de omstredenheid van dit principe, omdat ALARA vertaald kan worden naar ‘As Large As Regulators Allow’.[13] De voortvarende manier waarop op dit moment 5G landelijk wordt uitgerold alsof er geen enkel risico zou bestaan, is illustratief voor het niet nemen van beschermende maatregelen door de overheid.

Lokaal en nationaal antennebeleid moet op de schop
Hoe het vonnis op landelijk niveau gaat doorwerken, kan ik nog niet overzien. Maar ik zie wel, als recht en waarheid het winnen van machtspolitiek en technocratie, dat zowel lokaal als nationaal het antennebeleid op de schop moet. Integriteits­schendingen, zoals de belangenverstrengeling van de Gezondheidsraad met de ICNIRP en de versluiering (defactualisatie) van wetenschappelijk bewijs[14], moeten in het licht worden gebracht.

Morele verantwoordelijkheid
Ik spreek de wens uit – ook een mooie Kerst-gedachte – dat de overheden en andere betrokken (medische) instanties naar aanleiding van deze uitspraak niet alleen hun juridische, maar ook hun morele verantwoordelijkheid nemen en inzien dat er grenzen zijn aan het negeren of bevechten van de rechten van burgers.

Ik voel hoe dan ook grote dankbaarheid dat mijn onderzoek van de afgelopen 4 jaar en het beroepschrift dat ik bij machte was te schrijven, deze vruchten heeft afgeworpen. Ik wil iedereen van harte bedanken die me daarbij heeft ondersteund.

Op maandag 28 december zal ik een persbericht naar de media sturen. Daarnaast zal ik deze informatie, in aangepaste vorm, ook aanbieden als reactie op de internetconsultatie (concept-regeling) ‘Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden’, zodat de overheid haar besluitvorming hierop kan aanpassen.

Ik wens jullie fijne Kerstdagen. Dat het licht (van bewustzijn) de duisternis (van onwetendheid) maar mag verdrijven. Ik blijf mijn bijdrage graag leveren.

Hartegroet,
Wilma de Jong

Voetnoten:

[1] Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699&showbutton=true.

[2] https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

[3] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/.

[4] Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6702. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true.

[5] https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.
Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/.

[6] ‘In artikel 1.4. van de Omgevingswet is echter bepaald dat de Omgevingswet terugtreedt als een specifieke wet voorziet in een uitputtende regeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met dit wijzigingsbesluit is een dergelijke uitputtende regeling beoogd. Dit betekent dat decentrale overheden als provincies, gemeenten en waterschappen, ten aanzien van elektromagnetische velden, geen afwijkende of aanvullende voorschriften zullen kunnen stellen krachtens de Omgevingswet.’  Artikel 5.2., Concept-regeling. Consultatieversie ‘Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 in verband met het vaststellen van landelijke regels ter bescherming van de volksgezondheid tegen de elektromagnetische velden die het gevolg zijn van het gebruik van frequentieruimte’. (Zie ook artikel 5.1. Concept-regeling.) https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.

[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.

[8] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/

[9] Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/.

[10] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. Pagina 119–120.

[11] Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, paragraaf 6.3.1. Proportionaliteit. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001.

[12] De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schrijft in haar rapport ‘Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheid rond fysieke veiligheid’ (pagina 121):
‘Ambigue risico’s dienen zich aan waar wetenschappelijke of maatschappelijke controverses over risico’s ontstaan.’ Bij ambigue risico’s is voorzorg noodzakelijk, aldus de WRR. Aangezien de ICNIRP-limieten controversieel zijn, kan deze voorzorg niet tegelijk ook op deze limieten gebaseerd zijn.

[13] RIVM (2003). Nuchter omgaan met risico’s. Milieu- en Natuurplan (MNP). RIVM rapport 2510701047/2003, pagina 35.

[14] Zie mijn beroepschrift: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing:  https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

Persbericht:
>> Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

In de Media:
>> De Telegraaf 31-12-2020: Gezondheid boven mast

Zie ook:
>> Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi – verzameld door StopUMTS.nl


Bron:
https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/

Gezondheidsraad wil nu opeens wel onderzoek naar gevaren 5G

Gezondheidsraad wil nu opeens wel onderzoek naar gevaren 5G

We zitten op dit moment in een periode dat telecomproviders bezig zijn met de uitrol van hun 5G netwerken.

Alhoewel de Gezondheidsraad eerder stelde dat er geen gezondheidsrisico’s zouden zijn, willen ze nu dat er meer onderzoek wordt gedaan.

Terug naar vorig jaar toen de Gezondheidsraad kwam met een advies over het gebruik van 5G in ons land waarover wij toen het volgende schreven: 

We staan aan de vooravond van één van de meest gevaarlijke experimenten uit de menselijke geschiedenis. Niemand, maar dan ook echt niemand weet wat de gevolgen zullen zijn voor de volksgezondheid door de uitrol van het 5G netwerk.
Door onze overheid worden we op dit gebied letterlijk genaaid zoals we eerder schreven:

Die hoop steeg toen er op 4 april 2019 het volgende bericht verscheen:

Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.

De Gezondheidsraad – een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement – laat weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk.

Nog geen twee weken later, op 14 april 2019, sturen staatssecretaris Mona Keijzer en minister Bruno Bruins een brief naar de Tweede Kamer, waarin onder andere het volgende staat:

Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden zoals de 26 GHz-band zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad – die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden – nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen.

Kortom, de Gezondheidsraad heeft geen enkel onderzoek gedaan, beroept zich op wat algemene stralingslimieten zoals die ooit zijn vastgesteld en verklaart 5G veilig.

We kunnen dit met recht crimineel noemen. Ze hebben totaal geen benul wat de werkelijke gevolgen in de praktijk zullen zijn voor de gezondheid, simpelweg omdat helemaal niemand daar ooit onderzoek naar heeft gedaan en toch verklaren ze 5G veilig. De bewindslieden verschuilen zich weer achter de Gezondheidsraad en de kamer slikt dit alles als zoete koek.

Van de overheid hoeven we dus geen enkele bescherming te verwachten, ook dus niet voor wat betreft de gevolgen van 5G.

Bovenstaande speelde in oktober vorig jaar en nu verschijnt er opeens een opmerkelijk bericht:

In een advies aan de Tweede Kamer zegt de Gezondheidsraad dat er meer onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico’s van 5G. De raad zegt dat er vooralsnog geen reden is het uitrollen van het netwerk stil te leggen, maar adviseert wel de blootstelling in de gaten te houden.

Dus, voordat de overheid 1,23 miljard euro verdiende met de veilingen van de 5G frequenties was er geen enkele reden tot bezorgdheid volgens de Gezondheidsraad en nu de staat het geld heeft binnengeharkt en de telecombedrijven volop bezig zijn met de uitrol, moet er opeens toch onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid.

Je zou bijna gaan denken dat er andere belangen speelden in plaats van de gezondheid van de bevolking.

Nu komen ze met het volgende argument:

Om uitspraken te doen over de gezondheidsrisico’s moet er ten eerste onderzocht worden op welk niveau van blootstelling er gezondheidsschade kan optreden bij mensen. Hier doet de WHO momenteel onderzoek naar. Ten tweede is het nodig om te weten voor hoeveel blootstelling aan elektromagnetische velden het 5G-netwerk zorgt. Omdat 5G nog maar deels in gebruik is genomen, is dit nog niet bekend, aldus de raad.

Voor een niet bestaand virus wordt het land volledig kapot gemaakt en naar de gevaarlijke straling van 5G heeft niemand ooit onderzoek gedaan. Dus, gaan we eerst de frequenties maar veilen, laten we de telecombedrijven beginnen met de uitrol en dan gaan we op ons gemak uitzoeken of en wat de gevolgen zijn van dit alles voor de gezondheid van het volk.

En weer wordt de zaak zoals gewoonlijk omgedraaid:

Omdat er nog geen sluitend bewijs is dat het 5G-netwerk invloed heeft op de gezondheid, is het adviesorgaan nagegaan of elektromagnetische velden van 5G ‘potentie hebben om de gezondheid te schaden’. In het rapport is te lezen dat het niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan 5G samenhangt met het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten of geboorteafwijkingen. Echter is dit ook niet uit te sluiten.

We gaan ervan uit dat het onschadelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Wat zou er gebeuren als je dit met een nieuw medicijn zou doen. Uit onderzoek zou blijken dat die medicijnen waarschijnlijk heel veilig zijn, maar ze zijn nog nooit getest. We gaan ze daarom maar vast voorschrijven aan mensen en gaan ervan uit dat ze veilig zijn totdat er daadwerkelijk mensen dood neervallen.

Zou jij die pillen slikken?

Natuurlijk niet, maar het is wel de basis waarop nu overal 5G wordt uitgerold. Ook hier telt, onmiddellijk stoppen met alles wat 5G heet totdat echt onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd over een langere periode, heeft laten zien dat het geen schadelijke gevolgen heeft.

En dat kunnen ze namelijk niet, want alle elektromagnetische straling levert gezondheidsrisico’s op en zeker straling in de hogere frequenties zoals die gebruikt worden met 5G.

Hiermee is ook gelijk bewezen dat de huichelarij over de zorgen over de gezondheid van de bevolking voor wat betreft een niet bestaand virus, ook inderdaad één grote komedie is. Trap er niet in. Eis bewijs van het bestaan van het covid-19 virus en eis onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat 5G niet schadelijk is voor de gezondheid.


Bron:
https://niburu.co/binnenland/15475-gezondheidsraad-wil-nu-opeens-wel-onderzoek-naar-gevaren-5g


Leading corona researchers admit that they have no scientific evidence for the existence of a virus (pdf-bestand)
https://wakkeren.nl/leading-corona-researchers-admit-that-they-have-no-scientific-evidence-for-the-existence-of-a-virus/

Het verraad van de Lügenpresse van Nederland
https://wakkeren.nl/het-verraad-van-de-lugenpresse-van-nederland/

Dit is waarom je de overheid (autoriteit) niet zou moeten vertrouwen
https://wakkeren.nl/dit-is-waarom-je-de-overheid-autoriteit-niet-zou-moeten-vertrouwen/